FLAMA GAZ® - Prezentacja 2007
 

Określenia i definicje:

zawieradło ................................................................. ruchoma część zaworu odcinająca przepływ medium
szczelność zewnętrzna .......................................... szczelność przestrzeni wewnętrznych zaworu mających kontakt z medium, w stosunku do atmosfery
szczelność wewnętrzna ........................................
szczelność przestrzeni dopływowej (dla zawieradła w pozycji zamkniętej) w stosunku do przestrzeni odpływowej i innych przestrzeni wewnętrznych zaworu
ciśnienie dopływu ................................................... ciśnienie medium na dopływie (P) do zaworu
ciśnienie wypływu ................................................... ciśnienie medium na wypływie (A) z zaworu
różnica ciśnień (ciśnienie różnicowe ΔP) ............ różnica między ciśnieniami na dopływie (P) i wypływie (A) zaworu (spadek ciśnienia na zaworze)
minimalne ciśnienie różnicowe pracy ( ΔPMIN).... minimalna wymagana różnica ciśnień do prawidłowej pracy zaworu
maksymalne ciśnienie różnicowe pracy ( ΔPMAX) maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień dla zaworu
maksymalne ciśnienie pracy (PMAX) .....................
największe ciśnienie dopływu, dla którego producent deklaruje możliwość stosowania zaworu, przy założeniu, że ciśnienie różnicowe mieści się w zakresie ΔPMIN ÷ PMAX
bezpieczne ciśnienie statyczne (PS) ...................
największe ciśnienie na dopływie lub wypływie, które nie spowoduje rozszczelnienia i uszkodzenia zaworu (ciśnienie PS
wykorzystuje się w czasie przeprowadzania prób szczelności instalacji). Zawór przy tym ciśnieniu nie może pracować
czas otwarcia ............................................................
przedział czasu pomiędzy chwilą podania elektrycznego sygnału do otwarcia zaworu a chwilą osiągnięcia przez zawór maksymalnej przepustowości
czas zamknięcia .......................................................
przedział czasu pomiędzy chwilą podania elektrycznego sygnału do zamknięcia zaworu a chwilą osiągnięcia przez zawór pozycji zamkniętej
temperatura otoczenia i medium .........................
zakres temperatur otaczającego powietrza (minimalna i maksymalna) i medium, dla których producent deklaruje możliwość stosowania zaworu.
współczynnik przepływu (Kv) ...............................
jest to przepływ wody (o temperaturze 5°C ÷ 40°C) przez zawór, wyrażony w metrach sześciennych na godzinę, przy spadku ciśnienia statycznego na zaworze równym 1 bar,
przepustowość (przepływ Q) ................................ strumień objętości w [m³/h]
przepustowość znamionowa (QN) .......................
przepustowość dla powietrza przy określonej różnicy ciśnień, deklarowana przez producenta, odniesiona do warunków
standardowych
 
Home > O Zaworach > Określenia i Definicje
 
FLAMA - GAZ ul. Szkolna 3 43-418 Pogwizdów tel. +48 33 856 85 70 e-mali: firma@flamagaz.pl
Mapa Stron. Email: FLAMA-GAZ